Congratulations to Shao-Lu Li*, Dandan Cheng, et. al for their recently accepted paper by Desalination.

2024-06-27 15:01

Congratulations to our group members Shao-Lu Li*, Dandan Cheng, Niamat Ullah, Youcai Chen, XinMeng Wang, Mengfan Wang, Qiyu Duan, Genghao Gong, Yunxia Hu** for their recently accepted paper entitled " Constructing novel GO microcomposite membranes with β-CD based microporous nanosheets for efficient dye/salt separation " by Desalination.