Congratulations to Yan Zhang et. al for their recently accepted paper by The Journal of Membrane Science.

2023-08-29 17:46

Congratulations to our group members Yan Zhang, Yingxian Wang, Xinmeng Wang, Zhaoqian Zhang, Shaolu Li, Yunxia Hu*, Genghao Gong* for their recently accepted paper entitled “onstruction of robust one-dimensional nanowire-regulated graphene oxide membranes for efficient dye/salt separation” by The Journal of Membrane Science.