Congratulations to Yapin Liu et. al for their recently accepted paper by The Journal of Membrane Science.

2023-08-29 17:16

Congratulations to our group members Yapin Liu, Ming Qi, Xingmin Xu, Tao Liu, Yunxia Hu* for their recently accepted paper entitled “Fine pore tailoring of PSf-b-PEG membrane in sub-5 nm via phase-inversion” by The Journal of Membrane Science.